Vad är ekodesign? Och vilka bestämmelser finns kring begreppet?

Ekodesign är ett nytt produktionssätt som ser till livscykelkostnaden. Ekodesign är aktualiserat redan i produktionsprocessen och valet av råmaterial och följer sedan produkten genom hela dess livscykel. Ekodesign som begrepp emanerar från ekodesigndirektivet som blev svenskt rätt i och med lag (2008:112) om ekodesign.  Lagen har numera över tio år på nacken. Trots det är de flesta lyckligt ovetandes om lagens existens. Än mer om dess innehåll. Ekodesignlagen ställer höga krav på både återförsäljare, producenter och slutanvändare. Lagen ska främja ett hälsosamt energianvändande. Med låg energianvändning för ekodesignade produkter. Lagen sätter minikrav för den mest energislösande och miljöfarliga belysningen. Lagen har sedermera kompletterats med energimärkningsdirektivet som även den sedermera blev svensk rätt genom Energimärkningsförordningen. Förordningen klassificerar resten av produkterna på den öppna marknaden och sätter standard för respektive energiklass.

Läs mer om våra projekt och åtaganden här!

2019-01-04T08:47:55+02:00